#feedback khách bảo khách rồi lại bảo kháchhh Em đã bảo mà, các chị các em các cô các mẹ hem nghe em cơ =)))#AppPrettyTips